Όροι & Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του Ferrycenter, οι ειδικοί όροι που ενδέχεται να ισχύουν ανά υπηρεσία (οι «Ειδικοί Όροι») και η πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική Απορρήτου») αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) που διέπει την εκάστοτε μεταξύ μας συναλλακτική σχέση. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν Ειδικοί Όροι που ενδέχεται να ισχύουν ανά υπηρεσία καθορίζουν ιδίως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας μας απέναντί σας και, αντιστοίχως, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως πελάτη απέναντί μας. Ισχύουν, δε, παράλληλα με την Πολιτική Απορρήτου. Κάνοντας χρήση του Ferrycenter, σημαίνει ότι κατανοείτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης και τους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης, τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση εναντίωσής σε αυτούς, εν συνόλω ή εν μέρει, παρακαλούμε όπως διακόψετε τη χρήση του Ferrycenter.


Επειδή, η εταιρεία μας λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής των ανωτέρω περιγραφόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και τους Όρους Συναλλαγών του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη μέσω της διαμεσολάβησής μας υπηρεσία (όπως π.χ. σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής της κράτησης, τα προγραμματισμένα δρομολόγια, την διαδικασία επιστροφής χρημάτων) και οι οποίοι ισχύουν στη μεταξύ σας σχέση. Με άλλα λόγια πέραν των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, των τυχόν Ειδικών Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Ιχνηλατών της , ισχύουν παράλληλα στη σχέση σας με τον εκάστοτε Πάροχο Υπηρεσίας και οι Όροι Χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσίας.


Δικαιώματα χρήστη

Ως χρήστης της Ferrycenter δικαιούστε, τηρουμένων των όρων που διέπουν τη λειτουργία της, να χρησιμοποιείτε το σύνολο των λειτουργιών της με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς εσάς από τους Παρόχους Υπηρεσιών.


Υπό την ιδιότητά σας ως χρήστες και καταναλωτές διατηρείτε κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το αρ. 3α του ν. 2251/1994, κατά το οποίο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ μας δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πιστοποιημένων σε αυτή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2013/11/ΕΕ Οδηγία, φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (π.χ. Συνήγορος του Καταναλωτή).


Υποχρεώσεις χρήστη

Ως χρήστες οφείλετε να χρησιμοποιείτε την Ferrycenter σύμφωνα με το νόμο, τους Γενικούς Όρους Χρήσης, τους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου (κατά το μέρος που αυτή αφορά τους αναγκαίους για την πλοήγηση ιχνηλάτες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την έναρξη ή συνέχιση της λειτουργίας της Ferrycenter) που διέπουν τη λειτουργία της.


Με τη χρήση της Ferrycenterδηλώνετε ρητά ότι είστε ενήλικες (άνω των 18 ετών), δικαιοπρακτικά ικανοί και ότι χρησιμοποιείτε την Ferrycenter νόμιμα ως ο αληθινός χρήστης αυτής. Για τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ο χρήστης, από τη στιγμή που εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών, αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση χρήσης της Ferrycenter για λογαριασμό ανηλίκων.


Με την εκ μέρους σας καταχώρηση οποιωνδήποτε στοιχείων (δικών σας ή τρίτων προσώπων) εντός της Ferrycenter δηλώνετε προς εμάς ότι δικαιούστε να προβείτε στην εν λόγω καταχώρηση (π.χ. οι πληροφορίες που καταχωρείτε αφορούν στο πρόσωπό σας, ή σε τρίτους για τους οποίους ενεργείτε κατόπιν εξουσιοδότησης τους). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των πληροφοριών που μας δίδετε, την αλήθεια και την ακρίβειά τους.


Απαγορεύεται η χρήση της Ferrycenter για τη διενέργεια οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας σε βάρος της εταιρείας ή σε βάρος τρίτων (όπως, χάριν παραδείγματος, είναι η δημοσίευση σε βάρος της εταιρείας ή τρίτων τυχόν συκοφαντικών, ανακριβών σχολίων ή η εκτέλεση πληρωμών μέσω της Ferrycenter με χρήση λογαριασμού τρίτου που δεν έχει παράσχει την εξουσιοδότησή του). Απαγορεύεται, ιδίως, η οποιαδήποτε χρήση της Ferrycenter για παραπλανητικούς ή/και κερδοσκοπικούς σκοπούς που αντιβαίνουν στην ομαλή λειτουργία της και γενικά για σκοπούς άλλους πέραν των σκοπών που περιγράφονται στους παρόντες


Γενικούς Όρους Χρήσης ή/και στους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης.

Ο χρήστης οφείλει να σέβεται και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας της εταιρείας επί της Ferrycenter, παραλείποντας οποιαδήποτε ενέργεια προσβάλλει τα εν λόγω δικαιώματα, όπως είναι η χωρίς δικαίωμα ή εξουσία εκμετάλλευση της Ferrycenter.

Ο χρήστης οφείλει να διαβάζει, όπως του συνιστούμε, και να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης που διέπουν την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών, με τον οποίο συμβάλλεται ο χρήστης. Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσιών (όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε ακτοπλοϊκή εταιρία σχετικά με τον χρόνο επιβίβασης).


Δικαιώματα εταιρείας - Αποποίηση ευθύνης

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει χρήστες που δρουν παράνομα και αντισυμβατικά, καθώς και να απορρίψει εντολές χρηστών προς την Ferrycenter(π.χ. εντολή κράτησης), σε περίπτωση εναντίωσης στους Γενικούς ή/και τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης της Ferrycenter.


Η εταιρεία δικαιούται να προστατεύει με κάθε νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της που ενυπάρχουν στην Ferrycenter. Η Ferrycenter ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία μας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο της Ferrycenter.


Η εταιρεία δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τυχόν τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών ή/και των τυχόν Ειδικών Όρων Χρήσης της Ferrycenter, χωρίς πρότερη ενημέρωση του χρήστη, εφόσον α) ενσωματώνει τις τυχόν τροποποιήσεις αυτές στην Ferrycenter , καθιστώντας τις προσιτές στο χρήστη και β) ισχύουν για το μέλλον από τη στιγμή της ενσωμάτωσή τους στην Ferrycenter.


Η εταιρεία μας δραστηριοποιούμενη ως διαμεσολαβήτρια δεν φέρει απέναντί σας ευθύνη για την τυχόν πλημμελή παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους των Παρόχων Υπηρεσίας ή την τυχόν αδυναμία τους να σας παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες, παρά τη σύννομη συμπεριφορά σας. Επίσης, η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που σας παρέχονται εκ μέρους των Παρόχων Υπηρεσιών μέσω της Ferrycenter, καθότι η εταιρεία μας δεν ελέγχει τις εν λόγω πληροφορίες. Για παράδειγμα, για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων η άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσίας, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Αποκλειστικά υπαίτιος σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της εκάστοτε επιλεχθείσας και εξοφληθείσας υπηρεσίας, σε περίπτωση πλημμελούς παροχής της, εξαιτίας λάθους, παράλειψης, παραβίασης, ή άρνησης παροχής είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που λόγω της πλημμελούς παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας προκληθεί τραυματισμός, θάνατος, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές (όπως καθυστερήσεις) αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών.


Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, εκπτωτικά έγγραφα κλπ.), τα οποία υποχρεούστε να κατέχετε για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού. Η εξασφάλιση και ορθότητα των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωση του επιβάτη και για αυτό σας συνιστούμε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών.


Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν άλλων διαδικτυακών τόπων που περιέχονται ως σύνδεσμοι ή αναφορές στην παρούσα εφαρμογή και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή βλάβη που αυτοί προξενούν. Η τυχόν παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες πραγματοποιείται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών της Ferrycenter.


Ειδικότερες προβλέψεις

Σχετικά με την κράτηση

Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στην Ferrycenter, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στη Ferrycenter να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Η εντολή κράτησης, που έχει ολοκληρωθεί και εξοφληθεί, δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση αλλαγών στην προγραμματισμένη κράτηση της επιλογής σας, οι οποίες εμπίπτουν στην σφαίρα ευθύνης του Παρόχου Υπηρεσιών (π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του δρομολογίου), η εταιρεία θα προσπαθήσει προς διευκόλυνσή σας να επικοινωνήσει μαζί σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου που μας έχετε παράσχει, και να σας ενημερώσει σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι και η ίδια έλαβε ενημέρωση εγκαίρως εκ μέρους του Παρόχου της Υπηρεσίας.


Σχετικά με τους συνδυασμούς δρομολογίων

Διευκρινίζεται ότι ο συνδυασμός των δρομολογίων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση συνδυασμένη πώληση των σχετικών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, είτε πρόκειται για υπηρεσίες ιδίου Παρόχου Υπηρεσιών είτε διαφορετικών. Με απλούστερα λόγια, κάθε εισιτήριο πωλείται πάντα χωριστά. Ο χρήστης που επιλέγει να αγοράσει συνδυασμό δρομολογίων με ενδιάμεσο προορισμό έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση του συνδυασμένου ταξιδιού και τη σωστή επιλογή του χρόνου ανταπόκρισης, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι, λόγω του ότι ενεργούμε διαμεσολαβητικά, δεν υπέχουμε ευθύνη στην περίπτωση αλλαγών στις κρατήσεις σας, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που λόγω καθυστέρησης, αλλαγής ώρας ή ημέρας δρομολογίου ή ανεπαρκούς χρόνου ανταπόκρισης ή κάθε άλλης αιτίας δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το συνδυασμένο ταξίδι. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε με ειδικότερο μήνυμα, κατά τη διάρκεια της κράτησης και πριν την πληρωμή αυτής, για την αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών για την υλοποίηση του συνδυασμένου ταξιδιού, καθώς και για τη δική σας ευθύνη να συμμορφωθείτε στους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών.


Σχετικά με την τιμή

Για αλλαγές στις τιμές και τα τέλη κράτησης σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού από τον Πάροχο Υπηρεσιών, η εταιρεία, όπως πολλάκις διευκρινίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, δεν φέρει καμία ευθύνη. Στην περίπτωση που υπάρχει επιπλέον αμοιβή ή προμήθεια της εταιρείας ως διαμεσολαβητή, αυτή ορίζεται ρητά και καθίσταται εμφανής στον χρήστη πριν από το στάδιο πληρωμής της εκάστοτε επίμαχης συναλλαγής, ώστε καθίσταται σαφές στον χρήστη το ύψος της επιπλέον αμοιβής της εταιρείας που συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών.


Σχετικά με τους τρόπους πληρωμής

Η εταιρεία υποστηρίζει πληρωμές για τις πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro με την χρήση ePOS της τράπεζας Alpha και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Όλες οι πληρωμές και οι επιστροφές χρημάτων γίνονται σε Ευρώ (€) σύμφωνα με την τρέχουσα τραπεζική ισοτιμία.

Πριν από την εξόφληση, η εταιρεία δεν υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εισιτήρια στον χρήστη και θα προβεί στην κράτηση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή οποιασδήποτε άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας μόνο εφόσον υπάρχει επιτυχής ολοκλήρωση της πληρωμής. Στην περίπτωση που, ενώ εξοφληθεί επιτυχώς το ποσό πληρωμής, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της κράτησης της υπηρεσίας λόγω τεχνικής βλάβης ή μη διαθεσιμότητας μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή, η εταιρεία δεσμεύεται να ανακαλέσει άμεσα (εντός ημέρας) τη συναλλαγή και να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό σε Ευρώ που χρεώθηκε. Η τελική αποδέσμευση του ποσού από την τράπεζα του πελάτη συνήθως γίνεται εντός 3-7 ημερών και η εταιρεία δεν έχει καμία επιπλέον υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν επιπλέον τραπεζικές χρεώσεις.


Σχετικά με την επιβεβαίωση της κράτησης

Σε περίπτωση κράτησης - αγοράς ταξιδιωτικής υπηρεσίας μέσω της Ferrycenter, ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση για την κράτηση - αγορά μέσω e-mail και υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων επιβεβαίωσης και να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό και μέσα σε διάστημα 24 ωρών την εταιρεία μας για τυχόν αποκλίσεις ή λάθη, σχετικά με την αρχική κράτηση που ο ίδιος καταχώρησε.


Σχετικά με την παραλαβή εισιτηρίων

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε για δρομολόγια εσωτερικού, είτε για δρομολόγια εξωτερικού, σε περίπτωση ολοκλήρωσης και εξόφλησης της σχετικής κράτησης, μπορούν να παραδοθούν με 3 τρόπους:

α) Σας αποστέλλονται μέσω courier με επιπλέον χρέωση που εξαρτάται από την ημερομηνία της επιθυμητής παράδοσης και τον επιλεχθέντα εκ μέρους σας τόπο παράδοσης. Η σχετική χρέωση που σας βαρύνει για την ανωτέρω περιγραφόμενη αποστολή των εισιτηρίων, σας γνωστοποιείται πριν το στάδιο της πληρωμής και ενεργοποιείται κατόπιν επιλογής σας.

β) Παραλαμβάνοντάς τα από τα γραφεία της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρίας, ή τα περίπτερα τους που βρίσκονται στους λιμένες αναχώρησης.

γ) Με ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου ( E-Ticket ) στις περιπτώσεις που δίνεται η δυνατότητα από την ακτοπλοϊκή εταιρία.


Σχετικά με την αλλαγή, ακύρωση του εισιτηρίου

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας αποτελούν ζητήματα που ρυθμίζονται από τους όρους χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών (όπως είναι η ακτοπλοϊκή εταιρεία), τους οποίους σας συνιστούμε να διαβάζετε και να συμμορφώνεστε με αυτούς, καθότι είναι απαραίτητο για την παροχή της επιθυμητής ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Η εταιρεία μας, δραστηριοποιούμενη ως διαμεσολαβήτρια, δεν έχει καμία δυνατότητα επιρροής των όρων χρήσης των Παρόχων Υπηρεσιών και συνεπώς δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη για ζητήματα προβλεπόμενα εξ αυτών. Ενδεικτικά, ως ζήτημα προβλεπόμενο από τους όρους χρήσης των Παρόχων Υπηρεσιών, αναφέρεται το τυχόν κόστος που επιβαρύνει την εκ μέρους σας υλοποίηση τυχόν αλλαγής ή ακύρωσης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας, που έχετε ήδη επιλέξει. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών σάς παρέχει δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης της επιλεχθείσας υπηρεσίας (π.χ. κράτηση εισιτηρίου, αποστολή εισιτηρίου), προκειμένου να συντελεστεί η εν λόγω αλλαγή ή ακύρωση, οφείλετε να μας ενημερώσετε, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της σελίδας «Η Κράτησή μου» το αργότερο 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου, προκειμένου να διενεργήσουμε την επιθυμητή αλλαγή ή ακύρωση σύμφωνα με τους όρους τους εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε σε μικρότερο διάστημα των 48 ωρών πριν τον απόπλου, η υλοποίηση της αλλαγής ή της ακύρωσης της σχετικής κράτησης είναι αδύνατη. Για τις ενέργειες που χρειάζεται να υλοποιήσει η εταιρεία για την ακύρωση ή αλλαγή της εκ μέρους σας επιλεχθείσας υπηρεσίας, η εταιρεία σάς χρεώνει με το ποσό των έξι ευρώ (6€). Περαιτέρω, η εταιρεία αλλάζει ή ακυρώνει το εισιτήριο με βάση τις χρεώσεις που εφαρμόζει ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσιών (π.χ. η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία), οι οποίες καθορίζονται στους εκάστοτε σχετικούς όρους χρήσης του, γι’ αυτό το λόγο και είναι κοινές για όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία και τους διαμεσολαβητές ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Γενικά, το ύψος του κόστους χρέωσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών καθορίζεται με βάση διαφορετικούς παράγοντες, όπως είναι ο χρόνος υλοποίησης της ακύρωσης, οι οποίοι περιγράφονται στους εκάστοτε όρους χρήσης του οικείου Παρόχου Υπηρεσιών, με τους οποίους οφείλετε να συμμορφώνεστε. Σε περίπτωση ακύρωσης, σας επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό από το κόστος που καταβάλατε για την επιλεχθείσα ταξιδιωτική υπηρεσία, το οποίο απομένει κατόπιν των ανωτέρω χρεώσεων εκ μέρους μας και εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθεί η ακύρωση της σχετικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης με υπαιτιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών δεν επιβαρύνεστε με καμία χρέωση.


Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία και λοιποί όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν Ειδικοί Όροι Χρήσης, η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Ιχνηλατών, όπως εκάστοτε ισχύουν, διέπονται και ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία, σχετική με ζητήματα που αφορούν τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης και τους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης, και εν γένει την εκ μέρους σας χρήση της Ferrycenter, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Δήμου Πατρών, ανεξαρτήτως του είδους της εκάστοτε διαφοράς (με την έννοια ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία περιλαμβάνει και την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών διαταγών κ.λπ.).

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν Ειδικοί Όροι Χρήσης είναι διαθέσιμοι στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ερμηνευτικού ζητήματος, παρακαλούμε, όπως ανατρέξετε στο ελληνικό κείμενο, καθότι η ελληνική εκδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης και των τυχόν Ειδικών Όρων Χρήσης υπερισχύει.


Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!